Uitgangspunten

Kernwaarden
De Coenschool hanteert de volgende uitgangspunten:

  • belangstelling,
  • acceptatie van ieders identiteit en
  • wederzijds vertrouwen

Deze kernwaarden tussen leerkrachten en ouders achten wij van uitermate groot belang. In contact met ouders en vanuit wederzijds respect creëren wij een wereld voor onze kinderen waarin zij zich veilig en geaccepteerd voelen. Wij streven naar een optimale ontplooiing, zowel op het gebied van kennis als op sociaal-emotioneel gebied.

Onze uitgangspunten en aanpak vragen veel van ons professioneel handelen. Wij geven onze uitgangspunten vorm door open te zijn naar zowel ouders als kinderen en belangstelling te tonen voor het welzijn van de kinderen.

Betrekken van ouders
Het vergroten van de betrokkenheid van ouders bij school en de omgang op basis van gelijkwaardigheid heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van onze kinderen. Daarom organiseren we veel drempelverlagende activiteiten voor ouders, zoals:

  • hulpochtenden/middagen,
  • koffie/thee ochtenden/middagen,
  • ouderparticipatiecursussen en
  • taalcursussen.

Niveau en volgen van kinderen
We spreken de kinderen aan op hun niveau en maken ze duidelijk dat we op alle gebieden veel van ze verwachten. We volgen de ontwikkelingen van de kinderen daarbij nauw.

Naast een goed pedagogisch klimaat met als kern De Vreedzame School heeft eveneens gedifferentieerd onderwijs onze bijzondere aandacht. Alle vakken houden wij langs de lat van differentiatie en pedagogisch klimaat. Ons taalbeleid blijft een belangrijk aandachtspunt. Sport, muzikale vorming, kunst en cultuur hebben een plek in ons onderwijsaanbod, zowel binnen schooltijd als daarna.

Voorschool
Ons onderwijs neemt al aanvang voor kinderen van twee en een half jaar oud, op de zogeheten Voorschool. Daar wordt een gestructureerd programma gevolgd dat bedoeld is de algehele ontwikkeling, maar vooral de taalontwikkeling te stimuleren. Dit programma wordt ook gevolgd in de groepen 1 en 2, waarbij we zorgdragen voor een goede aansluiting met de middenbouw.

Brede Buurt School
Gezien bovenstaande is het niet verwonderlijk dat wij koersen naar een Brede Buurt School. Hier wordt in de toekomst gerichte ondersteuning geboden op de brede ontwikkeling van kinderen. Het aanleren van de basisvaardigheden neemt veel tijd in beslag. Een Brede Buurt School geeft ons de mogelijkheid om de creatieve ontwikkeling te stimuleren, waarbij de nadruk ligt op andersoortig leren. Bovendien zullen we nog beter in staat zijn het schoolse- en niet-schoolse leven van de kinderen te koppelen. Bij ons leeft de wens te streven naar een lerende school. We willen optimaal gebruik maken van elkaars talenten en via uitwisseling veel van elkaar leren.

Reacties zijn gesloten.