Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad, afgekort MR, is een wettelijk voorgeschreven inspraakorgaan. De MR bestaat uit vertegenwoordigers van ouders en leerkrachten die inspraak of medezeggenschap hebben op beslissingen van de directie of het bestuur (STAIJ) van de school. In de wet is precies vastgelegd bij welke onderwerpen de MR inspraakrecht heeft. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen adviesrecht en instemmingsrecht.

De taken van de MR zijn onder andere:

  • opkomen voor belangen van personeelsleden en ouders/leerlingen
  • overleg over beleid en functioneren van de school
  • bevorderen van openheid en openbaarheid, werkoverleg, gelijke behandeling, deelname gehandicapten aan het arbeidsproces
  • aandacht voor veiligheid, gezondheid (welzijn)

De MR kan zich bezighouden met alle zaken die de school betreffen, zoals het personeelsbeleid, de vakantieregeling, de onderwijsinhoudelijke keuze. Maar vooral bevordert zij zoveel mogelijk openheid, openbaarheid en onderlinge samenwerking in de school.

De MR heeft een gekozen personeels- en een oudervertegenwoordiging. Momenteel bestaat de MR van de J.P. Coenschool uit vijf leden: Albert Taminiau en Edo Barak (oudergeleding) en Stephanie Boezaart, Berrie Burhenne en Mijanou Selen (teamgeleding).

Directeur Sylvie van den Akker woont de vergaderingen namens de school bij.

De vergaderingen van de MR zijn openbaar en de notulen vanaf dit schooljaar publiek toegankelijk op de website van de J.P. Coenschool.

Contact opnemen met de MR? Mail naar mrvancoen@gmail.com

Reacties zijn gesloten.